Läsa, skriva, räkna – garanti

1 juli 2019 införs förändringar i skollagen för att garantera tidiga stödinsatser. Elever i förskoleklass och på lågstadiet som behöver stöd för att nå kunskapskraven i svenska, svenska som andraspråk och matematik ska få det. Stödinsatserna ska vara individuellt utformade.

Läs mer om garantin på Regeringskansliets hemsida.

Det är viktigt att tidigt upptäcka elever i riskzonen för att inte utveckla dessa grundläggande färdigheter som resten av skolåren bygger vidare på, och kunna sätta in tidiga insatser. Skolverkets kartläggningsmaterial “Hitta Språket” och “Hitta matematiken” blir även det obligatoriskt från juli -19. Syftet är att tidigt upptäcka VAD elever behöver träna mera på men lika viktigt är också HUR man ska träna på dessa förmågor. Utan åtgärderna blir läsa, skriva, räkna – garantin verkningslös och innebär att skolan endast följer elevernas resultat. Det är viktigt med erfarna och kunniga lärare, speciallärare, specialpedagoger och logopeder som kan sätta in rätt åtgärder kopplat till det kartläggningarna visar.

Bristen på utbildade lärare, specialpedagoger och speciallärare är stor runt om i landet och likvärdigheten i utbildningen kan därför påverkas negativt. 2016 publicerade SCB siffror som uppskattade att om dagens mönster består väntas det saknas cirka 80 000 behöriga lärare i Sverige år 2031.

Rulla till toppen