Vi på Logopedagogen erbjuder tre olika slags utredningar inom specialpedagogik
och logopedi; Dyslexiutredningar, spåkutredningar och utredningar om behov
av särskilt stöd.

Priserna angivna nedan är för privatpersoner och är ett Grundpris. Kostnaden för utredningen kan variera beroende på omfattningen av underlaget som bifogas, exempelvis om det medföljer resultat från en psykologutredning eller läs- och skrivutredning, eller om det finns behov av mer omfattande testning. Mil- och restidsersättning tillkommer vid önskemål om att utredningen och/eller delgivningen genomförs på elevens hemort. 

Kommuner och företag är välkomna att kontakta oss för offert.

Dyslexiutredning

Vi genomför läs och skrivutredningar med elever från åk 2 upp till vuxen ålder. Syftet är att ta reda på vad som hindrar läs- och skrivutvecklingen och vilka förmågor som är starka. Varje utredning resulterar i ett utlåtande med eller utan diagnos, med råd om hur man på bästa sätt kan träna upp förmågorna och kompensera för svårigheterna. 

I priset för utredningen ingår förberedelse, genomförande, sammanställning, utlåtande och delgivning av resultat till elev, vårdnadshavare och skola.

Pris: 13 000 kr

Mil- och restidsersättning tillkommer vid önskemål om att utredningen och/eller delgivningen genomförs på elevens hemort. 

Språkutredning

Pris: 13 000 kr

Mil- och restidsersättning tillkommer vid önskemål om att utredningen och/eller delgivningen genomförs på elevens hemort. 

Utredning om behov av särskilt stöd

Pris: 950 kr/tim


Vi utreder specifika läs- och skrivsvårigheter från åk 2 – vuxen. Utredningen resulterar i ett utlåtande där styrkor och svårigheter i läs- och skrivförmågan beskrivs. Vi ger också råd om med vilka metoder man kan träna upp förmågan och kompensera för det som är svårt. 

Skulle utredningen väcka misstanke om bakomliggande språklig svårighet så kan vi, i direkt anslutning till dyslexiutredningen, erbjuda en kompletterande logopedutredning av språk. Det innebär att individen inte behöver stå i kö till logopedutredning och får snabbare adekvata råd om kompensation och träning utifrån sina förmågor. 

Så går en dyslexiutredning till: 

Gör en intresseförfrågan via vårt formulär eller genom att maila oss. I utredningen ingår förberedelse, genomförande, sammanställning, utlåtande och delgivning av resultat till elev, vårdnadshavare och skola. 

 1. Ansvarig utredare tar personlig kontakt för att överenskomma om tid för utredningen och ett underlag med frågor inför dyslexiutredningen / läs- och skrivutredning skickas till dig som beställer utredningen. 
 2. Beställare skickar frågeunderlagen vidare till skolan / vårdnadshavare samt skickar kontaktuppgifter till Logopedagogen så att vi kan ta kontakt och boka tid för samtal med ansvariga lärare och vårdnadshavare. Underlag från skola/vårdnadshavare skickas INTE via mail på grund av sekretess, utan tas med vid utredningsdagen när vi träffas fysiskt. 
 3. Tester med elev genomförs i Lycksele eller efter överenskommelse på andra orter. Vi inleder med ett gemensamt samtal, därefter genomför vi själva testningen som i genomsnitt tar mellan 4-6 timmar. 
 4. Ansvarig utredare sammanställer och analyserar resultaten (tester med elev, pedagogisk utredning samt anamnes från vårdnadshavare och elev). 
 5. Vi möts igen ca 1-2 veckor efter utredningen för delgivning av resultaten. 
 6. Vårdnadshavare får ett skriftligt utlåtande som de i sin tur kan lämna vidare till sitt barns skola. I utlåtandet sammanfattas resultatet av dyslexiutredningen och råd kring stödinsatser. 
 7. Delgivning till skolan. 

Här nedanför kan du se en kort film om Läs- och skrivsvårigheter – Orsaker, konsekvenser och vad vi kan göra åt det.


Så går utredningen av tal och språk till: 

 1. Ansvarig utredare tar personlig kontakt för att överenskomma om tid för utredningen och ett underlag med frågor inför dyslexiutredningen / läs- och skrivutredning skickas till dig som beställer utredningen. 
 2. Beställare skickar frågeunderlagen vidare till skolan / vårdnadshavare samt skickar kontaktuppgifter till Logopedagogen så att vi kan ta kontakt och boka tid för samtal med ansvariga lärare och vårdnadshavare. Underlag från skola/vårdnadshavare skickas INTE via mail på grund av sekretess, utan tas med vid utredningsdagen när vi träffas fysiskt. 
 3. Tester med elev genomförs i Lycksele eller efter överenskommelse på andra orter. Vi inleder med ett gemensamt samtal, därefter genomför vi själva testningen som i genomsnitt tar mellan 4-6 timmar. 
 4. Ansvarig utredare sammanställer och analyserar resultaten (tester med elev, pedagogisk utredning samt anamnes från vårdnadshavare och elev). 
 5. Vi möts igen ca 1-2 veckor efter utredningen för delgivning av resultaten. 
 6. Vårdnadshavare får ett skriftligt utlåtande som de i sin tur kan lämna vidare till sitt barns skola. I utlåtandet sammanfattas resultatet av dyslexiutredningen och råd kring stödinsatser. 
 7. Delgivning till skolan. 

Alla skolor ska enligt skollagen utreda en elevs behov av särskilt stöd om det framkommer att eleven riskerar att inte uppfylla de betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper som minst ska uppfyllas enligt läroplan och kursplan, trots extra anpassningar. 

Den som uppmärksammar behovet hos eleven ska anmäla detta till rektor. Rektor ser då till att en utredning av elevens eventuella behov av särskilt stöd påbörjas och genomförs så skyndsamt som möjligt. Elevhälsans kompetens ska involveras i arbetet. 

När skolor anlitar oss för att genomföra en utredning av elevs behov av särskilt stöd så bokar vi in en tid med er för ett inledande möte där vi tillsammans planerar utredningen. 

En helhetsbedömning av elevens skolsituation görs baserat på inhämtade uppgifter från pedagoger, speciallärare/specialpedagogers observationer av lärmiljön, intervjuer med vårdnadshavare och elev samt resultat från screeningar och nationella prov. Materialet sammanställs och delges elevhälsan på skolan. 

Allt arbete sker på distans via digitala videosamtal, telefonkontakt eller mail. 

Vi på Logopedagogen kan hjälpa skolor med: 

 • Samtal och insamling av information, 
 • strukturering och sammanställning av de olika delarna i utredningen 
 • Analys och pedagogisk bedömning 
 • Formulera och ge förslag på åtgärder i ett eventuellt åtgärdsprogram 

Arbetets omfattning kan se olika ut beroende på ärendets komplexitet. 

Rulla till toppen