Vad är syftet med en utredning?

Sökning efter ledtrådar och svar, efter styrkor och svårigheter för att hitta bra stöd och anpassningar.

En utredning handlar om att samla information och söka svar på en frågeställning. När det gäller utredningar av språklig förmåga och/eller läs- och skrivförmåga hos skolbarn så är det flera frågor som vi söker svaret på. Det som kanske de flesta tänker på, är att utredningen ska försöka svara på frågan om det finns någon bakomliggande orsak till att en elev har en långsam eller mödosam språk-, läs- eller skrivutveckling. Beror det på att eleven har språkstörning? Dyslexi? Något annat?

Det är en del i det hela, att samla informationen från olika deltester av specifika färdigheter och förmågor och utifrån dessa göra en samlad bedömning. Ibland leder det till en diagnos, ibland inte. Men det är inte den enda frågan vi vill söka svar på.

Utifrån de olika delarna vill vi reda i var eleven har sina styrkor – för dessa ska nyttjas till kunskapsinhämtning. Vi vill också veta vad det är som blir särskilt svårt, och vilka förmågor skolan behöver hitta bra stöd och anpassningar för så att eleven inte utsätts för misslyckanden.

Med utredningen som utgångspunkt kan kunskaperna om elevens styrkor och svagheter göra att det blir tydligare vilka typer av lärverktyg och pedagogiska strategier som eleven är i behov av.

Utredning hos LogoPedagogen

Våra utredningstjänster erbjuds till privatpersoner och kommuner. I Västerbotten ligger idag ansvaret för utredning av läs- och skrivsvårigheter på kommunerna medan landstinget ansvarar för fördjupade språkutredningar hos logoped. LogoPedagogen kan erbjuda läs- och skrivutredningar, logopedutredning av språk, men också en helhetslösning där vi gör en samlad utredning. Detta för att skolelever ska slippa lång väntan i olika kösystem och snabbare få möjlighet till rätt stöd. 

Välkommen att ställa frågor eller göra intresseanmälan via vårt kontaktformulär, så hör vi av oss!

%d bloggare gillar detta: