Hantering av personuppgifter – Integritetspolicy

Tack för ditt förtroende!
Det är viktigt för oss att du ska känna dig trygg i hur vi hanterar din personliga information. Vi följer Dataskyddsförordningen, GDPR, 2016/679/EU, som har till syfte att stärka skyddet för personer vid hantering av personuppgifter inom EU. Vi behöver spara och använda en del personuppgifter om dig för att göra vår kommunikation så relevant som möjligt för dig.

LogoPedagogen i Västerbotten AB skyddar dig genom tekniska och organisatoriska åtgärder gällande dina personuppgifter. Det sker bl.a. genom att vi upprättar registerförteckning samt att vi har en plan för gallring av personuppgifter. För att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning arbetar vi med ”samtycke” i de fall där vi inte har annan laglig grund att använda dina personuppgifter.

Vid affärsavtal mellan parter (ombud för LogoPedagogen i Västerbotten AB och köpares/leverantörs ombud) ska detta ske i enlighet med dataskyddslagens regler om hantering av personuppgifter och det ska ske på laglig grund.
Parterna ska försäkra sig om att behov om samtycke inte föreligger.
Råder minsta tvivel ska köparens/leverantörens ombud var behjälplig att
inhämta samtycke från samtliga personer som kommer att beröras vid
inhämtande av personuppgifter vid utförandet av köp/leverans av tjänst
från LogoPedagogen i Västerbotten AB.

Dina personuppgifter som har lagrats hos oss kan spåras, så du kan få utdrag av dina personliga uppgifter och skickade till dig inom rimlig tid.
Du kan även få dina personuppgifter raderade i de fall du önskar det i våra administrativa och operativa system. Då ber du om detta skriftligen.
Kontakta oss på charlotte@logopedagogen.se eller kajsa@logopedagogen.se så löser vi det. GDPR är alltid utgångspunkten för våra interna riktlinjer, policys och rutiner där vi systematiskt hanterar dina personuppgifter.

LogoPedagogen är ansvarig för behandling och lagring av inhämtande personuppgifter från kunder och leverantörer vilket ska ske enligt GDPR och denna integritetspolicy.

Vår checklista för att följa dataskyddslagstiftningen (GDPR):

  • Vi behandlar personuppgifter lagligt och transparent
  • Vi behandlar bara personuppgifter för begränsade ändamål
  • Personen vi behandlar personuppgifter om har givit sitt skriftliga samtycke
  • Vi behandlar inte fler personuppgifter än nödvändigt
  • Vi behandlar korrekta personuppgifter
  • Vi gallrar bland personuppgifterna vid en viss tidpunkt som beskrivs i vår registerförteckning.
  • Vi ser till att vi har lagstöd om vi behöver skicka uppgifterna till andra eller utanför EU.
  • Informationssäkerhet genom inbyggt skydd (journalsystem, tvåstegsautentisering).

LogoPedagogen i Västerbotten AB 2023-03-28


%d bloggare gillar detta: